каменен

каменен
ка̀мен|ен, -на, -но <-ни>
прил di piètra

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • каменен — прил. твърд, безсърдечен, жесток, безчувствен …   Български синонимен речник

 • алавастър —   каменен съд …   Църковнославянски речник

 • Sankt Stefan (Istanbul) — Die bulgarisch orthodoxe Kirche St. Stefan. Die Ikonostase in d …   Deutsch Wikipedia

 • еолски талози — геол. талози што се создаваат кога ветрот го одвева од површината на карпите ситниот каменен и минерален прав и го разнесува на големи далечини, а кога силата на ветрот ќе папса, тој прав паѓа наземи …   Macedonian dictionary

 • кромлек — (анг. cromlech) предисториски келтски каменен олтар, друидски надгробен споменик …   Macedonian dictionary

 • обелиск — (грч. obeliskos) староегипетски споменик во вид на четвртест каменен столб стеснет кај врвот …   Macedonian dictionary

 • палеолитски — (грч. palaios, lithikos каменен) што му припаѓа на палеолитот, што потекнува од палеолитот …   Macedonian dictionary

 • пневмокониози — (грч. pneuma, konis прав) мн. мед. заедничко име за болестите што настануваат поради вдишување на метален или каменен прав и негово таложење во белите дробови …   Macedonian dictionary

 • саркофаг — (грч. sarko phagos месојадец) 1. во древното време: мртовечки сандак од тројански варовник што имал својство бргу да го разјаде месото на покојникот 2. подоцна: раскошно изработен мртовечки ковчег, често од скап мермер, 3. споменик во вид на… …   Macedonian dictionary

 • сполиум — (лат. spolium) 1. плен, пљачка, особено: запленето оружје како знак на победа 2. прав. одземање на посед 3. кај католиците: право на папата да го присвои имотот што останал зад католички свештеник 4. арх. дел од некоја стара градба (каменен блок …   Macedonian dictionary

 • стела — (грч. stele) 1. монументален скулптурално обработен каменен блок што служел како сакрален споменик во аксумското царство (Етиопија) 2. во стара Грција и стар Рим: столб, надгробен споменик украсен со релјеф 3. бот. централен васкуларен цилиндар… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”